Sample menu:

Wat is Astrologie?

Astrologie is een leer, een manier van denken die uitgaat van het idee dat alles in het universum samenhangt en verband houdt met elkaar. Met andere woorden: de gebeurtenissen op aarde hebben te maken met omstandigheden buiten de aarde. Die omstandigheden buiten de aarde beïnvloeden niet alleen eb en vloed, maar in feite alles wat op aarde leeft, dus ook de mens. Astrologie is ook een eeuwenoude ervaringswetenschap die al bestaat vanaf 2000 jaar voor Christus. Astronomie en astrologie gingen aanvankelijk hand in hand tot de 17e eeuw. Daarna werd astrologie vooral door de 'kerken' verboden. In deze tijd staat het echter steeds meer in de belangstelling. Helaas overheerst in de media een verkeerde voorstelling van zaken over astrologie en daardoor worden de serieuze astrologen geconfronteerd met veel misverstanden en verkeerde verwachtingen. Alsof alles al bij voorbaat vast zou liggen en dat astrologie alleen maar concreet voorspellend zou zijn, of dat het een geloof is. De horoscoop in de dag- en weekbladen heeft niets te maken met de echte astrologie. Het maken van een goede horoscoop vereist een serieuze en diepgaande studie van de astrologie. Het is een techniek die werkt en die gebaseerd is op eeuwenlange ervaring in de praktijk. We kunnen niet verklaren hoe de astrologie werkt, maar we kunnen wel degelijk onderzoeken of ze werkt. De astrologie verschaft unieke kwalitatieve informatie, die zich moeilijk leent voor kwantitatief onderzoek, zoals statistiek.

Astrologie is de studie van de geaardheid van de mens, een instrument om jezelf beter te leren kennen en anderen beter te begrijpen, maar dat mag uiteraard niet ten koste gaan van je eigen verantwoordelijkheid. Door de stand van de hemellichamen en de verbanden die ze met elkaar hebben op een bepaald tijdstip in kaart te brengen krijgen we een horoscoop. Zo'n horoscoop levert gegevens die de astroloog moet kunnen vertalen in een begrijpelijk verhaal. De horoscoop maakt het bijvoorbeeld mogelijk nog latent aanwezige mogelijkheden bij iemand te tonen, maar geeft ook een beeld van bepaalde neigingen die een belemmering kunnen vormen voor je (geestelijke) groei. Als je dit weet kun je proberen dit in een meer gewenste richting te leiden.

Het doel van een horoscoopduiding is het verkrijgen van meer zelfinzicht. Dat kan helpen te voorkomen dat je in je ontwikkeling van jezelf vervreemd en daardoor geen vat op je identiteit kunt krijgen. Bovendien kan het een ondersteuning zijn om tot meer zelfinzicht te komen. Je karakter wordt gevormd door aanleg, erfelijkheid, opvoeding en omgeving. Een geboortehoroscoop geeft een beeld van je aanleg, dat wat diep in jezelf zit, je (verborgen) behoeften en talenten.

De horoscoop is individueel en de nauwkeurigheid is afhankelijk van de kennis van het juiste tijdstip van de geboorte. De horoscoop wordt berekend aan de hand van geboorteplaats, geboortedatum en geboortetijd. Zonder een juiste geboortetijd is het niet mogelijk om een horoscoop te maken.

Wat is psychologische astrologie?

De Westerse astrologie waar ik mee werk is gebaseerd op de psychologie van Carl G. Jung, en kent verschillende vormen. De bekendste is de karakterduiding, oftewel psychologische duiding. Jung deed zelf ook veel aan astrologie. Hij noemde het psychologie van de oudheid. Jung gaat ervan uit dat een kind niet als een onbeschreven blad wordt geboren. Zijn individuele aanleg is aangeboren. De horoscoop ziet eruit als een mandala(cirkelvormige tekening) en is een symbool voor heelheid. De horoscoop geeft je aangeboren potentieel aan en Jung streefde ernaar om je aangeboren potentieel te verwerkelijken. Dit heet het individuatieproces. De andere vormen waar ik mee werk zijn: relatie astrologie, beroepskeuze astrologie, medische astrologie, voorspellende astrologie en karmische astrologie.